مستندات وبسرویس


 • اتصال به وبسرویس

 • https://inquery.ir/:80
 • پارامتر های ورودی

 • پارامترنوعپارامتر
  توکنChartoken
  عملیاتCharop
  • توکن : جهت دریافت توکن از بخش وبسرویس پنل خود اقدام نمایید.
  • عملیات : در ادامه انواع متد های عملیات توضیح داده میشود.
  • می توانید به تعداد دلخواه ورودی های خود را به صورت آرایه ارسال نمایید
 • پارامتر های خروجی

 • پارامترنوعپارامتر
  اطلاعاتArrayInformation
  نتیجهArrayResult

  پارامتر های ورودی

 • متد های عملیات

 • نوع استعلامپارامتر
  کد ملیIdCode
  صحت کد ملیNationalCode
  اتباع خارجیForeigners
  کدپستیPostalCode
  تلفن ثابتTel
  شماره موبایلMobile
  صحت شماره موبایلShahkar
  شناسه ملیCompany
  اشخاص حقوقیCompanyName
  سابقه بیمهInsurance
  ممنوع الخروجیExitban
  وضعیت تحصیلیEducation
  تخلفات رانندگیRahvar
  نمره منفیNegativePoint
  دامنهDomain
  نماد اعتمادEnamad
  علامت استانداردStandard
  اصالت گوشیIMEI
  لیست سیاه مخابراتBlackList
  مرسولات پستیPost
  شماره کارت بانکیCardNumber

  پارامتر های خروجی

 • اطلاعات

 • پارامتر نوعپارامتر
  نویسندهCharAuthor
  نوع استعلامCharType
  توکنCharToken
  زمان انقضا وبسرویسDateTimeExpiratonTime
  حد مجازIntLimit
  وضعیت دسترسیCharAccess
 • نتیجه

 • نتیجه به صورت آرایه چند بعدی به تعداد ورودی های ارسال شده بازگشت داده میشود و پارامتر های خروجی متناسب با نوع عملیات ارسال شده در ادامه معرفی می گردد


  استعلام کد ملی

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  کد ملیCharIdCode
  تاریخ تولدDateBirthDate
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  کد ملیCharIdCode
  صحت اطلاعاتBooleanValidation
  نامCharName
  نام خانوادگیCharFamily
  نام پدرCharFatherName
  جنسیتCharGender
  شماره شناسنامهCharNationalId
  سری شناسنامهCharSerial
  تاریخ تولدDateBirthDate
  وضعیت حیاتBooleanLife
  وضعیت سرپرستیBooleanGuardianship
  کدپستیCharPostalCode
  عکسImagePhoto
  استانCharProvince
  شهرCharCity
  آدرسCharAddress
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  https://inquery.ir/:80?token=mytoken&IdCode=1111111111&BirthDate=1364/03/31&op=IdCode

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"mytoken",
      "op"=>"IdCode",
      "IdCode"=>"111111111",
      "BirthDate"=>"1364/03/31"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "IdCode": "1111111111",
        "Validation": true,
        "Name": "محمد",
        "Family": "مطهری",
        "FatherName": "احمد",
        "Gender": "مرد",
        "NationalId": "41",
        "Serial": "13614214 د 22",
        "BirthDate": "1364/03/31",
        "Life": true,
        "Guardianship": false,
        "Photo": "data:image/jpeg;base64,/9j/4R+kRXhpZgAATU0AKgAAAAgABAAagEoA",
        "PostalCode": "1423124134",
        "Province": "تهران",
        "City": "ورامین",
        "Address": "شمیرانات ، محمدیه 19 ، پلاک 14 ، طبقه دوم ، واحد 3"
      }
  }

  استعلام صحت کدملی

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  کد ملیCharIdCode
  تاریخ تولدDateBirthDate
  نامCharName
  نام خانوادگیCharFamily
  نام پدرCharFatherName
  شماره شناسنامهCharNationalId
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  صحت اطلاعاتBooleanValidation
  توضیحاتCharDetail
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  https://inquery.ir/:80?token=mytoken&IdCode=1111111111&BirthDate=1364/03/31&Name=محمد&Family=موسوی&FatherName=احمد&NationalId=41&op=NationalCode

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"mytoken",
      "op"=>"NationalCode",
      "IdCode"=>"111111111",
      "BirthDay"=>"1364/03/31",
      "Name"=>"محمد",
      "Family"=>"موسوی",
      "FatherName"=>"احمد",
      "NationalId"=>"41"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "Validation": false,
        "Detail": "نام خانوادگی با اطلاعات ثبت احوال مغایرت دارد"
      }
  }
 • نکته

 • کد ملی وتاریخ تولد الزامی می باشد سایر موارد اختیاری بوده و بر اساس متغییر های ارسال شده صحت اطلاعات بررسی می گردد

  استعلام اتباع خارجی

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  کد فراگیرIntForeginId
  تاریخ تولدDateBirthDate
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  کد فراگیرIntForeginId
  صحت اطلاعاتBooleanValidation
  نامCharName
  نام خانوادگیCharFamily
  نام پدرCharFatherName
  جنسیتCharGender
  تاریخ تولدDateBirthDate
  وضعیت حیاتBooleanLife
  وضعیت سرپرستیBooleanGuardianship
  عکسImagePhoto
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  https://inquery.ir/:80?token=mytoken&ForeginId=111111&BirthDate=1364/03/31&op=Foreigners

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"mytoken",
      "op"=>"Foreigners",
      "ForeginId"=>"111111",
      "BirthDate"=>"1364/03/31"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "ForeginId": "111111",
        "Validation": true,
        "Name": "محمد",
        "Family": "مطهری",
        "FatherName": "احمد",
        "Gender": "مرد",
        "BirthDate": "1364/03/31",
        "Life": true,
        "Guardianship": false,
        "Photo": "data:image/jpeg;base64,/9j/4R+kRXhpZgAATU0AKgAAAAgABAAagEoA",
      }
  }

  استعلام کد پستی

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  کد پستیCharPostalCode
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  کد پستیCharPostalCode
  صحت کدپستیBooleanValidation
  استانCharProvince
  شهرستانCharCounty
  شهرCharCity
  آدرسCharAdress
  تلفن ثابتCharTel
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  https://inquery.ir/:80?token=mytoken&PostalCode=1111111111&op=PostalCode

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"mytoken",
      "op"=>"PostalCode",
      "PostalCode"=>"1111111111"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "Validation": true,
        "PostalCode": "1111111111",
        "Province": "فارس",
        "County": "شیراز",
        "City": "شیراز",
        "Adress": "شهرك ارين ، كوچه 2 ، خيابان شبنم ، پلاك 3 ، طبقه چهارم",
        "Tel": "07138702200",
      }
  }

  استعلام تلفن ثابت

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  تلفن ثابتCharTel
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  تلفن ثابتCharTel
  صحت تلفن ثابتBooleanValidation
  استانCharProvince
  شهرCharCity
  مرکز مخابراتیCharCenter
  محدودیت پورتCharPort
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  https://inquery.ir/:80?token=mytoken&Tel=0511111111&op=Tel

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"mytoken",
      "op"=>"Tel",
      "Tel"=>"0511111111"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "Tel": "0511111111",
        "Validation": true,
        "Province": "خراسان رضوی",
        "City": "مشهد",
        "Center": "پیروزی",
        "Port": "ندارد"
      }
  }

  استعلام شماره موبایل

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  شماره موبایلCharMobile
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  موبایلCharMobile
  صحت شماره موبایلBooleanValidation
  استانCharProvince
  شهرCharCity
  نوع سیمکارتCharType
  اپراتورCharOperator
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  https://inquery.ir/:80?token=mytoken&Mobile=09021284222&op=Mobile

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"mytoken",
      "op"=>"Mobile",
      "Mobile"=>"09021284222"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "Mobile": "09021284222",
        "Validation": true,
        "Province": "تهران",
        "City": "تهران",
        "Type": "دائمی",
        "Operator": "خدمات ارتباطی ایرانسل"
      }
  }

  استعلام صحت شماره موبایل

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  شماره موبایلCharMobile
  کدملیCharIdCode
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  صحت شماره موبایلBooleanValidation
  توضیحاتCharDetail
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  https://inquery.ir/:80?token=mytoken&Mobile=09021284222&IdCode=1111111111&op=Shahkar

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"mytoken",
      "op"=>"Shahkar",
      "Mobile"=>"09021284222",
      "IdCode"=>"1111111111"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "Validation": false,
        "Detail": "شماره موبایل با کد ملی مطابقت ندارد"
      }
  }

  استعلام شناسه ملی

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  شناسه ملیCharNationalId
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  شناسه ملیCharNationalId
  صحت شناسه ملیBooleanValidation
  نام شخصیت حقوقیCharName
  نوع شخصیت حقوقیCharType
  تاریخ ثبتDateTimeRegisterDate
  شماره ثبتCharRegisterNumber
  واحد ثبتیCharUnit
  آخرین وضعیتCharStatus
  کدپستیCharPostalCode
  آدرسCharAddress
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  https://inquery.ir/:80?token=mytoken&NationalId=10101885003&op=Company

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"mytoken",
      "op"=>"Company",
      "NationalId"=>"10101885003"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "NationalId": "10101885003",
        "Validation": true,
        "Name": "مهندسي سامان ارتباط موج",
        "Type": "شرکت بامسئوليت محدود",
        "RegisterDate": "1377/09/02",
        "RegisterNumber": "145572",
        "Unit": "اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري تهران"
        "PostalCode": "1554916916",
        "Status": "منحل شده",
        "Address": "تهران شهر تهران خيابان سهروردي شمالي ساختمان 125 اداري پلاك 69 طبقه اول واحد 2"
      }
  }

  استعلام اشخاص حقوقی

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  نامCharName
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  صحت نامBooleanValidation
  نام کامل شخصیت حقوقیArrayName
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  https://inquery.ir/:80?token=mytoken&Name=میهن افزار&op=CompanyName

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"mytoken",
      "op"=>"CompanyName",
      "Name"=>"میهن افزار"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "Name[0]": "میهن افزار سورنا",
        "Name[1]": "میهن افزار هوشمند",
        "Name[2]": "نویان میهن افزار",
        "Name[4]": "نرم افزار سرو میهن",
        "Name[5]": "افزار آور میهن",
        "Name[6]": "میهن افزار پویا بینش"
      }
  }

  استعلام سابقه بیمه

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  کد ملیCharIdCode
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  کد ملیCharIdCode
  صحت بیمه تامین اجتماعیBooleanValidation
  شماره بیمهCharInsuranceNumber
  شماره مسلسلCharSerialNumber
  نوع سوابقDateTimetypeRecords
  نام شعبCharBranch
  کارگاه هاCharWorkshops
  مجموع سوابقIntTotalRecords
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  https://inquery.ir/:80?token=mytoken&IdCode=1111111111&op=Insurance

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"mytoken",
      "op"=>"Insurance",
      "IdCode"=>"1111111111"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "IdCode": "1111111111",
        "Validation": true,
        "InsuranceNumber": "0012696590",
        "SerialNumber": "123512431331",
        "TypeRecords": "کارکرد عادی لیست",
        "Branch": "یک شمیران",
        "Workshops": "شرکت میهن افزار سورنا",
        "TotalRecords": "15"
      }
  }

  استعلام ممنوع الخروجی

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  کد ملیCharIdCode
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  صحت اطلاعاتBooleanValidation
  وضعیت ممنوع الخروجیCharStatus
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  https://inquery.ir/:80?token=mytoken&IdCode=1111111111&BirthDate=1364/03/31&Name=محمد&Family=موسوی&FatherName=احمد&NationalId=41&op=Exitban

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"mytoken",
      "op"=>"Exitban",
      "IdCode"=>"111111111"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "Validation": true,
        "Status": false
      }
  }

  استعلام وضعیت تحصیلی

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  کد ملیCharIdCode
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  کد ملیCharIdCode
  صحت کد ملیBooleanValidation
  آخرین مدرک تحصیلی اخذشدهCharLastCertificate
  معدل آخرین مدرک تحصیلیCharAcademicScore
  محل اخذ آخرین مدرک تحصیلیCharPlaceOfDegree
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  https://inquery.ir/:80?token=mytoken&IdCode=1111111111&op=Education

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"mytoken",
      "op"=>"Education",
      "IdCode"=>"1111111111"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "IdCode": "1111111111",
        "Validation": true,
        "LastCertificate": "کارشناسی - کامپیوتر - نرم افزار",
        "AcademicScore": "16.42",
        "PlaceOfDegree": "دانشگاه صنعتی شریف"
      }
  }

  استعلام تخلفات رانندگی

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  بارکد پستیCharPostalBarcode
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  بارکد پستیCharPostalBarcode
  صحت بارکد پستیBooleanValidation
  شماره پلاکCharCarTag
  تعداد تخلفاتCharTotalOffenses
  مبلغ کل تخلفاتCharTotalAmount
  مبلغ تخلفCharAmount
  جزئیات تخلفاتArrayDetail
  جزئیات تخلفاتArrayDescription
  مبلغ تخلفCharAmount
  شناسه قبضCharBillID
  شهر تخلفCharCity
  زمان تخلفDateTimeDateTime
  نوع جریمهCharDelivery
  محل تخلفCharLocation
  شناسه پرداختCharPaymentID
  نوع تخلفCharType
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  https://inquery.ir/:80?token=mytoken&PostalBarcode=91919595&op=Rahvar

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"mytoken",
      "op"=>"Rahvar",
      "PostalBarcode"=>"91919595"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "PostalBarcode": "91919595",
        "Validation": true,
        "CarTag": " ايران 77 ـ 848س89",
        "TotalOffenses": "1",
        "TotalAmount": " 2000000",
        "Detail":{
        "0":{
         "Amount": "2000000",
         "BillID": "5459249555254",
         "City": "تهران",
         "DateTime": "1397/06/05 17:17",
         "Delivery": "دوبرگی",
         "Location": "محور تهران",
         "PaymentID: "200010015",
         "Type": "سبقت غير مجاز در راه هاي دوطرفه",
      }
     }
    }
  }

  استعلام نمره منفی

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  شماره گواهینامهCharLicenseNumber
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  شماره گواهینامهCharLicenseNumber
  صحت شماره گواهینامهBooleanValidation
  تعداد نمره منفیIntNegativePoint
  تعداد تخلفاتIntTotalOffenses
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  https://inquery.ir/:80?token=mytoken&LicenseNumber=85344424297&op=NegativePoint

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"mytoken",
      "op"=>"NegativePoint",
      "LicenseNumber"=>"85344424297"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "LicenseNumber": "85344424297",
        "Validation": true,
        "NegativePoint": "3",
        "TotalOffenses": "1"
      }
  }

  استعلام دامنه

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  دامنهCharDomain
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  دامنهCharDomain
  صحت دامنهBooleanValidation
  وضعیتCharStatus
  مالکCharHolder
  شناسه ایرنیکCharNicId
  فکسCharFax
  آدرسCharAdress
  تاریخ ثبتDateRegisterDate
  تاریخ آخرین تغییرDateLastUpdated
  تاریخ انقضاDateExpireDate
  نیم سرور۱CharDNS1
  نیم سرور۲CharDNS2
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  https://inquery.ir/:80?token=mytoken&Domain=searchline.ir&op=Domain

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"mytoken",
      "op"=>"Domain",
      "Domain"=>"searchline.ir"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "Domain": "searchline.ir",
        "Validation": true,
        "Status": "فعال",
        "Holder": "Mihan Afzar Sourena Co",
        "NicId": "mi1658-irnic",
        "Fax": "021284222",
        "Tel": "021284222",
        "Adress": "Gandhi , Thirty-Nine St , No 1, Tehran, Tehran, IR",
        "LastUpdated": "1397/12/27",
        "ExpireDate": "1398/5/31",
        "DNS1": "ns1.mihanafzar.ir",
        "DNS2": "ns2.mihanafzar.ir"
      }
  }

  استعلام نماد اعتماد

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  آدرس سایتCharDomain
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  آدرس سایتCharDomain
  صحت آدرس سایتBooleanValidation
  وضعیت نماد اعتمادBooleanStatus
  نام کسب و کارCharName
  گروه کالا و خدمات مجازCharCat
  تاریخ اخذ نمادTimeApproveDate
  تاریخ انقضا نمادTimeExpDate
  استانCharProvince
  شهرCharCity
  تعداد ستارهIntStar
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  https://inquery.ir/:80?token=mytoken&Domain=searchline.ir&op=Enamad

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"mytoken",
      "op"=>"Enamad",
      "Domain"=>"searchline.ir"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "Domain": "searchline.ir",
        "Validation": true,
        "Status": true,
        "Name": "استعلام آنلاین",
        "Cat": "پشتیبانی فناوری اطلاعات (خدمات میزبانی، دامنه و ...)",
        "ApproveDate": "1397/08/14",
        "ExpDate": "1402/08/17",
        "Province": "تهران",
        "City": "تهران",
        "ApproveDate": "1"
      }
  }

  استعلام علامت استاندارد

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  شماره پروانهCharLicenseNumber
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  شماره پروانهCharLicenseNumber
  صحت شماره پروانهBooleanValidation
  واحد تولیدیCharProductionUnit
  فرآوردهCharProduct
  علامت تجاریCharTradeMark
  استانCharProvince
  تاریخ اعتبارDateValidityDate
  وضعیتCharStatus
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  https://inquery.ir/:80?token=mytoken&LicenseNumber=6900651695&op=Standard

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"mytoken",
      "op"=>"Standard",
      "LicenseNumber"=>"6900651695"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "LicenseNumber": "6900651695",
        "Validation": true,
        "ProductionUnit": "ايران شرق نيشابور",
        "Product": "بخاري گازسوز دودكش دار ظرفيت حرارتي از 7500 تا 9000 كيلو كالري بر ساعت",
        "TradeMark": "ثبت شده(ايران شرق IRAN SHARGH) , ايرانشرق نيشابور , ايرانشرق نيشابور",
        "Province": "خراسان رضوی",
        "ValidityDate": "1400/10/01",
        "Status": "معتبر"
      }
  }

  استعلام اصالت دستگاه

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  شناسه IMEI دستگاهCharIMEI
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  شناسه IMEI دستگاهCharIMEI
  صحت شناسه دستگاهBooleanValidation
  برندCharBrand
  مدلCharMarketingName
  شرکت سازندهCharManufacturer
  وارد کنندهCharImporter
  شبکه های ارتباطیCharFrequencyBand
  وضعیت اصالتCharStatus
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  https://inquery.ir/:80?token=mytoken&IMEI=354953072194378&op=IMEI

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"mytoken",
      "op"=>"IMEI",
      "IMEI"=>"354953072194378"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "IMEI": "354953072194378",
        "Validation": true,
        "Brand": "Apple",
        "MarketingName": "iPhone 6S (A1433)",
        "Manufacturer": "Apple Inc",
        "Importer": "-",
        "FrequencyBand": "2G , 3G , 4G , LTE",
        "Status": "اصل"
      }
  }

  استعلام قبوض

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  شناسه قبضCharBillId
  شناسه پرداختCharPaymentId
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  شناسه قبضCharBillId
  شناسه پرداختCharPaymentId
  صحت اطلاعات قبضBooleanValidation
  مبلغ قابل پرداختCharAmount
  نوع قبضCharType
  نام شرکتCharCompany
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  https://inquery.ir/:80?token=mytoken&BillId=2312455032&PaymentId=42010232&op=Bill

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"mytoken",
      "op"=>"Bill",
      "BillId"=>"2312455032",
      "PaymentId"=>"42010232"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "BillId"=>"2312455032",
        "PaymentId"=>"42010232"
        "Validation": true,
        "Amount": "420000",
        "type": "خدماتی",
        "Company": "توزیع برق استان تهران",
      }
  }

  استعلام لیست سیاه مخابرات

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  شماره موبایلCharMobile
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  شماره موبایلCharMobile
  صحت شماره موبایلBooleanValidation
  اپراتورCharOperator
  وضعیت بلک لیستBooleanStatus
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  https://inquery.ir/:80?token=mytoken&Mobile=090212842228&op=BlackList

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"mytoken",
      "op"=>"BlackList",
      "Mobile"=>"09021284222"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "Mobile": "09021284222",
        "Validation": true,
        "Operator": "خدمات ارتباطی ایرانسل",
        "Status": false
      }
  }

  استعلام مرسولات پستی

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  بارکد پستیCharBarcode
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  بارکد پستیCharBarcode
  صحت بارکد پستیBooleanValidation
  نوع سرویسCharType
  فرستندهCharSender
  گیرندهCharReceiver
  کدپستی فرستندهCharSenderPostalCode
  کدپستی گیرندهCharReceiverPostalCode
  مبداCharOrigin
  مقصدCharDestination
  هزینه پستیCharCost
  بیمهCharInsurance
  وزن مرسولهCharWeight
  محتواCharContent
  تاریخ قبولDateTimeAcceptDate
  دفتر پستی مبداCharOffice
  آخرین وضعیت مرسولهCharStatus
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  https://inquery.ir/:80?token=mytoken&Barcode=298369722600051120000112&op=Post

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"mytoken",
      "op"=>"Post",
      "Barcode"=>"298369722600051120000112"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "BarCode": "298369722600051120000112",
        "Validation": true,
        "Type": "پیشتاز",
        "Sender": "شرکت میهن افزار سورنا",
        "Receiver": "شرکت داده پردازان",
        "SenderPostalCode": "9177864700",
        "ReceiverPostalCode": "1577165305",
        "Origin": "استان خراسان رضوی شهر مشهد",
        "Destination": "استان تهران شهر منطقه 14 پستي تهران",
        "Cost": "87745",
        "Insurance": "6500",
        "Weight": "30",
        "Content": "-",
        "AcceptDate": "1398/01/18 09:21:35",
        "Office": "دفتر پيشخوان 722132 تحت وب",
        "Status": "در 1398/01/20 10:03 مرسوله تحویل گیرنده گردیده است"
      }
  }

  استعلام شماره کارت بانکی

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  شماره کارتCharCardNumber
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  شماره کارتCharCardNumber
  صحت شماره کارتBooleanValidation
  نام دارنده کارتCharName
  بانک عاملCharBank
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  https://inquery.ir/:80?token=mytoken&CardNumber=5022297000076567&op=CardNumber

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"mytoken",
      "op"=>"CardNumber",
      "CardNumber"=>"5022297000076567"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "CardNumber": "5022297000076567",
        "Validation": true,
        "Name": "شرکت میهن افزار سورنا",
        "Family": " ",
        "Bank": "بانک پاسارگاد",
      }
  }

  استعلام شماره شبا

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  شماره شباCharSheba
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  شماره شباCharSheba
  صحت شماره شباBooleanValidation
  نام دارنده حسابCharName
  بانک عاملCharBank
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  https://inquery.ir/:80?token=mytoken&Sheba=59015000000112233445555667&op=Sheba

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"mytoken",
      "op"=>"Sheba",
      "Sheba"=>"59015000000112233445555667"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "Sheba": "59015000000112233445555667",
        "Validation": true,
        "Name": "شرکت میهن افزار سورنا",
        "Bank": "بانک سپه",
      }
  }

  استعلام کد اقتصادی

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  کد اقتصادیCharTaxNumber
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  کد اقتصادیCharTaxNumber
  صحت کد اقتصادیBooleanValidation
  نام مؤدی مالیاتیCharName
  تاریخ مشمولیتDateDate
  آدرسCharAddress
  وضعیتCharStatus
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  https://inquery.ir/:80?token=mytoken&TaxNumber=4113551121213&op=TaxNumber

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"mytoken",
      "op"=>"TaxNumber",
      "TaxNumber"=>"4113551121213"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "TaxNumber": "4113551121213",
        "Validation": true,
        "Name": "شرکت میهن افزار سورنا (محمد مقیمی)",
        "Date": "1397/06/06",
        "Address": "استان تهران - شهر تهران - خیابان سی و نهم - ساختمان میهن افزار",
        "Status": "ثبت نام مؤدی نهایی و مورد تایید می باشد."
      }
  }

  استعلام آی پی

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  آی پی ورژن 4 یا 6CharIP
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  آی پیCharIP
  صحت آی پیBooleanValidation
  قارهCharContinent
  کشورCharCountry
  استانCharProvince
  شهرCharCity
  منطقهCharRegion
  کدپستیCharPostalCode
  آدرسCharAddress
  عرض جغرافیاییCharLatitude
  طول جغرافیاییCharLongitude
  زمان محلیDateTimeTimeZone
  رساننده خدمات اینترنتیCharISP
  شرکت ارائه دهنده خدماتCharCompany
  نوع اتصالCharConnectionType
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  https://inquery.ir/:80?token=mytoken&IP=151.243.237.177&op=IP

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"mytoken",
      "op"=>"IP",
      "IP"=>"151.243.237.177"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "IP": "151.243.237.177",
        "Validation": true,
        "Continent": "آسیا",
        "Country": "جمهوری اسلامی ایران",
        "Province": "تهران",
        "City": "تهران",
        "Region": "منطقه ۶ شهر تهران",
        "PostalCode": "14316-63715",
        "Address": "ایران، تهران، منطقه ۶ شهر تهران، محله قائم مقام - سنائی (سنائي)، آیت الله مطهری",
        "Latitude": "35.72370",
        "Longitude": "51.41330",
        "TimeZone": "2020-09-06 22:59:31",
        "ISP": "Aria-Shatel",
        "Company": "شاتل"
        "ConnectionType": "اینترنت ثابت ADSL"
      }
  }

  استعلام موقعیت جغرافیایی

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  عرض جغرافیاییCharLatitude
  طول جغرافیاییCharLongitude
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  عرض جغرافیاییCharLatitude
  طول جغرافیاییCharLongitude
  صحت موقعیت جغرافیاییBooleanValidation
  قارهCharContinent
  کشورCharCountry
  استانCharProvince
  شهرCharCity
  منطقهCharRegion
  کدپستیCharPostalCode
  آدرسCharAddress
  زمان محلیDateTimeTimeZone
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  https://inquery.ir/:80?token=mytoken&Latitude=35.72370&Longitude=51.41330&op=Location

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"mytoken",
      "op"=>"Location",
      "Latitude"=>"35.72370",
      "Longitude"=>"51.41330"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "Latitude"=>"35.72370",
        "Longitude"=>"51.41330",
        "Validation": true,
        "Continent": "آسیا",
        "Country": "جمهوری اسلامی ایران",
        "Province": "تهران",
        "City": "تهران",
        "Region": "منطقه ۶ شهر تهران",
        "PostalCode": "14316-63715",
        "Address": "ایران، تهران، منطقه ۶ شهر تهران، محله قائم مقام - سنائی (سنائي)، آیت الله مطهری"
      }
  }

  صحت سنجی اطلاعات

 • اتصال به وبسرویس

 • https://inquery.ir/:70
 • پارامتر های ورودی


 • نوع استعلامپارامتر نوعپارامتر
  صحت سنجی اطلاعات کدملی
  کدملیCharIdCode
  تاریخ تولدDateBirthDate
  نامCharName
  نام خانوادگیCharFamily
  نام پدرCharFatherName
  شماره شناسنامهCharNationalId
  آدرسCharAddress
  عکسURLPhoto
  نوع استعلامپارامتر نوعپارامتر
  مالکیت شماره موبایل
  شماره موبایلCharMobile
  کدملیCharIdCode
  نوع استعلامپارامتر نوعپارامتر
  صحت سنجی تلفن ثابت
  شماره تلفن ثابتCharTel
  آدرسCharAddress
  نوع استعلامپارامتر نوعپارامتر
  صحت سنجی شماره کارت بانکی
  شماره کارت 1CharCardNumber1
  شماره کارت 2CharCardNumber2
  شماره کارت 3CharCardNumber3
  نامCharName
  نام خانوادگیCharFamily
  نوع استعلامپارامتر نوعپارامتر
  صحت سنجی شماره شبا بانکی
  شماره شبا 1CharSheba1
  شماره شبا 2CharSheba2
  شماره شبا 3CharSheba3
  نامCharName
  نام خانوادگیCharFamily
  نوع استعلامپارامتر نوعپارامتر
  صحت سنجی کدپستی
  کدپستیCharPostalCode
  آدرسCharAddress
  • با استفاده از پارامتر های ورودی و با توجه به استعلامات مورد نیاز خود ، پارامتر های مورد نظر را ارسال نمایید.
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  اطلاعاتArrayInformation
  نتیجهArrayResult
 • اطلاعات

 • پارامتر نوعپارامتر
  نوع استعلامCharType
  درخواست کنندهCharApplicant
  توکنCharToken
  اعتبارCharCredit
  وضعیت دسترسیCharStatus
 • نتیجه

 • پارامتر نوعپارامتر
  شناسه استعلامCharID

  • پس از دریافت شناسه استعلام ، باید منتظر ارسال پاسخ و نتیجه استعلام از طرف ما باشید.
  • انجام استعلامات به صورت شبانه روزی و در تمامی ایام هفته انجام می گردد.
  • در صورت عدم شارژ کافی ، استعلامات شما ثبت خواهند شد اما تا زمانی که پنل خود را شارژ ننمایید به استعلامی پاسخ داده نمی گردد.
  • در صورتی که قطعی لحظه ای وجود داشته باشد می توانید از پنل خود لیست استعلامات و پاسخ آن را مشاهده نمایید.
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  https://inquery.ir/:70?Token=mytoken&IdCode=1111111111&BirthDate=1367/06/06&Name=علی&Family=مرادی&FatherName=محمد&NationalId=22&Photo=https://www.searchline.ir/aks.jpg&Mobile=09123456789&Tel=02128424370&CardNumber1=5022297000076567&Sheba1=59015000000112233445555667&Address=تهران گاندی 39 ساختمان میهن افزار&PostalCode=1242452323

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "Token"=>"mytoken",
      "IdCode"=>"1111111111",
      "BirthDate"=>"1367/06/06",
      "Name"=>"علی",
      "Family"=>"مرادی",
      "FatherName"=>"محمد",
      "NationalId"=>"22,
      "Photo"=>"https://www.searchline.ir/aks.jpg",
      "Mobile"=>"09123456789",
      "Tel"=>"02128424370",
      "CardNumber1"=>"5022297000076567",
      "CardNumber2"=>"5022297000076568",
      "CardNumber3"=>"5022297000076569",
      "Sheba1"=>"59015000000112233445555667",
      "Sheba2"=>"59015000000112233445555668",
      "Sheba3"=>"59015000000112233445555669",
      "Address"=>"تهران گاندی 39 ساختمان میهن افزار",
      "PostalCode"=>"1242452323"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "ID"=>"2weE71D1",
      }
  }

  • نتیجه استعلامات پس از بررسی و استعلام با متد GET به آدرس URL تعیین شده شما ، با پارامتر های زیر ارسال خواهد شد.
 • پارامتر های ارجاعی


 • نوع استعلامپارامتر نوعپارامتر
  صحت سنجی اطلاعات کدملی
  مطابقت کدملی با تاریخ تولدBooleanIdCode
  مطابقت نامBooleanName
  مطابقت نام خانوادگیBooleanFamily
  مطابقت نام پدرBooleanFatherName
  مطابقت شماره شناسنامهBooleanNationalId
  مطابقت آدرسBooleanAddress
  مطابقت عکسBooleanPhoto
  نوع استعلامپارامتر نوعپارامتر
  مالکیت شماره موبایلمطابقت شماره موبایل با کدملیBooleanMobile
  نوع استعلامپارامتر نوعپارامتر
  صحت سنجی تلفن ثابتمطابقت تلفن ثابت با آدرسBooleanTel
  نوع استعلامپارامتر نوعپارامتر
  صحت سنجی شماره کارت بانکی
  مطابقت شماره کارت 1 با نام و نام خانوادگیBooleanCardNumber1
  مطابقت شماره کارت 2 با نام و نام خانوادگیBooleanCardNumber2
  مطابقت شماره کارت 3 با نام و نام خانوادگیBooleanCardNumber3
  نوع استعلامپارامتر نوعپارامتر
  صحت سنجی شماره شبا بانکی
  مطابقت شماره شبا 1 با نام و نام خانوادگیBooleanSheba1
  مطابقت شماره شبا 2 با نام و نام خانوادگیBooleanSheba2
  مطابقت شماره شبا 3 با نام و نام خانوادگیBooleanSheba3
  نوع استعلامپارامتر نوعپارامتر
  صحت سنجی کدپستیمطابقت کدپستی با آدرسBooleanPostalCode
  • با استفاده از پارامتر های ورودی و با توجه به استعلامات مورد نیاز خود ، پارامتر های مورد نظر را ارسال نمایید.
 • دریافت پاسخ استعلام

 • ارسال نتیجه استعلام به URL اعلام شده شما توسط سایت ما :
  https://yoursite.ir/callback.php?ID=2weE71D1&IdCode=true&Name=true&Family=false&FatherName=true&NationalId=true&Photo=true&Mobile=false&Tel=true&CardNumber1=true&Sheba1=true&Address=false&PostalCode=true

  دریافت نتیجه استعلام از طریق وبسرویس :
  پارامتر نوعپارامتر
  توکنCharToken
  شناسه استعلامCharID
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  اطلاعاتArrayInformation
  نتیجهArrayResult
 • اطلاعات

 • پارامتر نوعپارامتر
  نوع استعلامCharType
  درخواست کنندهCharApplicant
  توکنCharToken
  اعتبارCharCredit
  وضعیت دسترسیCharStatus
 • نتیجه

 • پارامتر نوعپارامتر
  شناسه استعلامCharID
  هزینه استعلام(ریال)intAmount
  زمان ارسالDateTimeRequestTime
  زمان پاسخDateTimeResponseTime
  وضعیتCharStatus
  توضیحاتCharDetail
  کدملیCharIdCode
  تاریخ تولدDateBirthDate
  مطابقت کدملی با تاریخ تولدBooleanIdCode_Validation
  نامCharName
  مطابقت نامBooleanName_Validation
  نام خانوادگیCharFamily
  مطابقت نام خانوادگیBooleanFamily_Validation
  نام پدرCharFatherName
  مطابقت نام پدرBooleanFatherName_Validation
  شماره شناسنامهCharNationalId
  مطابقت شماره شناسنامهBooleanNationalId_Validation
  آدرسCharAddress
  مطابقت آدرسBooleanAddress_Validation
  عکسURLPhoto
  مطابقت عکسBooleanPhoto_Validation
  شماره موبایلCharMobile
  مطابقت شماره موبایل با کدملیBooleanMobile_Validation
  شماره تلفن ثابتCharTel
  مطابقت تلفن ثابت با آدرسBooleanTel_Validation
  شماره کارت 1CharCardNumber1
  مطابقت شماره کارت 1 با نام و نام خانوادگیBooleanCardNumber1_Validation
  شماره کارت 2CharCardNumber2
  مطابقت شماره کارت 2 با نام و نام خانوادگیBooleanCardNumber2_Validation
  شماره کارت 3CharCardNumber3
  مطابقت شماره کارت 3 با نام و نام خانوادگیBooleanCardNumber3_Validation
  شماره شبا 1CharSheba1
  مطابقت شماره شبا 1 با نام و نام خانوادگیBooleanSheba1_Validation
  شماره شبا 2CharSheba2
  مطابقت شماره شبا 2 با نام و نام خانوادگیBooleanSheba2_Validation
  شماره شبا 3CharSheba3
  مطابقت شماره شبا 3 با نام و نام خانوادگیBooleanSheba3_Validation
  کدپستیCharPostalCode
  مطابقت کدپستی با آدرسBooleanPostalCode_Validation

 • نمونه کد

 • دریافت نتیجه استعلام از طریق URL:
  https://inquery.ir/:70?Token=mytoken&ID=2weE71D1

  دریافت نتیجه استعلام :
  $parametr = array(
      "Token"=>"mytoken",
      "ID"=>"2weE71D1",
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
      "ID"=>"2weE71D1",
      "Amount"=>"14500",
      "RequestTime"=>"2021-02-28 15:17:50",
      "ResponseTime"=>"2021-02-28 15:17:55",
      "Status"=>"انجام شده",
      "IdCode"=>"1111111111",
      "BirthDate"=>"1367/06/06",
      "IdCode_Validation"=>true,
      "Name"=>"علی",
      "Name_Validation"=>true,
      "Family"=>"مرادی",
      "Family_Validation"=>false,
      "FatherName"=>"محمد",
      "FatherName_Validation"=>true,
      "NationalId"=>"22",
      "NationalId_Validation"=>true,
      "Photo"=>"https://www.searchline.ir/aks.jpg",
      "Photo_Validation"=>true,
      "Mobile"=>"09123456789",
      "Mobile_Validation"=>true,
      "Tel"=>"02128424370",
      "Tel_Validation"=>true,
      "CardNumber1"=>"5022297000076567",
      "CardNumber1_Validation"=>true,
      "CardNumber2"=>"5022297000076568",
      "CardNumber2_Validation"=>true,
      "CardNumber3"=>"5022297000076569",
      "CardNumber3_Validation"=>true,
      "Sheba1"=>"59015000000112233445555667",
      "Sheba1_Validation"=>true,
      "Sheba2"=>"59015000000112233445555668",
      "Sheba2_Validation"=>true,
      "Sheba3"=>"59015000000112233445555669",
      "Sheba3_Validation"=>true,
      "Address"=>"تهران گاندی 39 ساختمان میهن افزار",
      "Address_Validation"=>true,
      "PostalCode"=>"1242452323",
      "PostalCode_Validation"=>true
  );
  }  احراز هویت

 • اتصال به وبسرویس

 • https://inquery.ir/:60
 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  توکنCharToken
  شماره موبایلCharMobile
  کد ملیCharIdCode
  تاریخ تولدDateBirthDate
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  اطلاعاتArrayInformation
  نتیجهArrayResult
 • اطلاعات

 • پارامتر نوعپارامتر
  نوع استعلامCharType
  درخواست کنندهCharApplicant
  توکنCharToken
  اعتبارCharCredit
  وضعیت دسترسیCharAccess
 • نتیجه

 • پارامتر نوعپارامتر
  شناسه استعلامCharID
  توضیحاتCharMessage

  • در صورت مطابقت شماره موبایل با کدملی و تاریخ تولد ارسال شده ، کد تاییدی به شماره موبایل ارسال می گردد
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  https://inquery.ir/:60?Token=mytoken&IdCode=1111111111&BirthDate=1367/06/06&Mobile=09123456789

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "Token"=>"mytoken",
      "IdCode"=>"1111111111",
      "BirthDate"=>"1367/06/06",
      "Mobile"=>"09123456789",
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "ID"=>"2712weED1",
        "Message"=>"عدم مطابقت اطلاعات | درخواست موفق",
      }
  }

  • در صورت دریافت پاسخ عدم مطابقت اطلاعات ، کاربر باید مجددا نسبت به ارائه اطلاعات صحیح اقدام نماید
  • در صورت دریافت پاسخ درخواست موفق ، پیامکی حاوی اعلام موافقت کاربر جهت ارائه اطلاعات و کد تایید به شماره موبایل کاربر ارسال می گردد.
 • دریافت پاسخ استعلام

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  توکنCharToken
  شناسه استعلامCharID
  کد یک بار مصرفCharOTP
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  شناسه استعلامCharID
  کدملیCharIdCode
  تاریخ تولدDateBirthDate
  نامCharName
  نام خانوادگیCharFamily
  نام پدرCharFatherName
  شماره شناسنامهCharNationalId
  سریال شناسنامهCharSerial
  عکسBase64Photo
  جنسیتCharGender
  وضعیت حیاتBooleanLife
  استانCharProvince
  شهرCharCity
  آدرسCharAddress
  کدپستیCharPostalCode
  شماره موبایلCharMobile

 • نمونه کد

 • دریافت نتیجه استعلام از طریق URL:
  https://inquery.ir/:60?Token=mytoken&ID=2712weED1&OTP=123456

  دریافت نتیجه استعلام :
  $parametr = array(
      "Token"=>"mytoken",
      "ID"=>"2712weED1",
      "OTP"=>"123456"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
      "ID"=>"2712weED1",
      "IdCode"=>"1111111111",
      "BirthDate"=>"1367/06/06",
      "Name"=>"علی",
      "Family"=>"مرادی",
      "FatherName"=>"محمد",
      "NationalId"=>"22",
      "Serial"=>23 د 223354",
      "Photo"=>"data:image/jpeg;base64",
      "Gender"=>"مرد",
      "Life"=>true,
      "Province"=>"تهران",
      "City"=>"تهران",
      "Address"=>"تهران گاندی 39 ساختمان میهن افزار پلاک 1 طبقه 1",
      "PostalCode"=>"1242452323",
      "Mobile"=>"09123456789"
  );
  }

  سامانه استعلام آنلاین

  یکپارچه سازی اطلاعات و خدمات نیازمند وجود بستری برای تبادل و به اشتراک گذاری داده ها، اطلاعات و خدمات است. سرچ لاین با هدف ارائه ابزاری کاربردی در جهت استعلام و تشخیص صحت اطلاعات در سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را آغاز نمود.


  نشان ساماندهی


  میهن افزار سورنا تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت "میهن افزار" می باشد میهن افزار سورنا