مستندات وبسرویس


پارامتر های ورودی

پارامترنوعپارامتر
توکنChartoken
عملیاتCharop
 • توکن : جهت دریافت توکن از بخش وبسرویس پنل خود اقدام نمایید.
 • عملیات : در ادامه انواع متد های عملیات توضیح داده میشود.
 • می توانید به تعداد دلخواه ورودی های خود را به صورت آرایه ارسال نمایید

پارامتر های خروجی

پارامترنوعپارامتر
اطلاعاتArrayInformation
نتیجهArrayResult

پارامتر های ورودی

 • متد های عملیات

 • نوع استعلامپارامتر
  کد ملیIdCode
  صحت کد ملیNationalCode
  کدپستیPostalCode
  تلفن ثابتTel
  شماره موبایلMobile
  صحت شماره موبایلShahkar
  شناسه ملیCompany
  اشخاص حقوقیCompanyName
  سابقه بیمهInsurance
  ممنوع الخروجیExitban
  وضعیت تحصیلیEducation
  تخلفات رانندگیRahvar
  نمره منفیNegativePoint
  دامنهDomain
  نماد اعتمادEnamad
  علامت استانداردStandard
  اصالت گوشیIMEI
  لیست سیاه مخابراتBlackList
  مرسولات پستیPost
  شماره کارت بانکیCardNumber

  پارامتر های خروجی

 • اطلاعات

 • پارامتر نوعپارامتر
  نویسندهCharAuthor
  نوع استعلامCharType
  توکنCharToken
  زمان انقضا وبسرویسDateTimeExpiratonTime
  وضعیت دسترسیCharAccess
 • نتیجه

 • نتیجه به صورت آرایه چند بعدی به تعداد ورودی های ارسال شده بازگشت داده میشود و پارامتر های خروجی متناسب با نوع عملیات ارسال شده در ادامه معرفی می گردد


  استعلام کد ملی

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  کد ملیCharIdCode
  تاریخ تولدDateBirthDate
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  کد ملیCharIdCode
  صحت اطلاعاتBooleanValidation
  نامCharName
  نام خانوادگیCharFamily
  نام پدرCharFatherName
  جنسیتCharGender
  شماره شناسنامهCharNationalId
  سری شناسنامهCharSerial
  تاریخ تولدDateBirthDate
  وضعیت حیاتBooleanLife
  وضعیت سرپرستیBooleanGuardianship
  کدپستیCharPostalCode
  عکسImagePhoto
  استانCharProvince
  شهرCharCity
  آدرسCharAddress
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  http://185.159.153.52:80/:80?token=mytoken&IdCode=1111111111&BirthDate=1364/03/31&op=IdCode

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"",
      "op"=>"IdCode",
      "IdCode"=>"111111111",
      "BirthDate"=>"1364/03/31"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "IdCode": "1111111111",
        "Validation": true,
        "Name": "محمد",
        "Family": "مطهری",
        "FatherName": "احمد",
        "Gender": "مرد",
        "NationalId": "41",
        "Serial": "13614214 د 22",
        "BirthDate": "1364/03/31",
        "Life": true,
        "Guardianship": false,
        "Photo": "data:image/jpeg;base64,/9j/4R+kRXhpZgAATU0AKgAAAAgABAAagEoA",
        "PostalCode": "1423124134",
        "Province": "تهران",
        "City": "ورامین",
        "Address": "شمیرانات ، محمدیه 19 ، پلاک 14 ، طبقه دوم ، واحد 3"
      }
  }

  استعلام صحت کدملی

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  کد ملیCharIdCode
  تاریخ تولدDateBirthDate
  نامCharName
  نام خانوادگیCharFamily
  نام پدرCharFatherName
  شماره شناسنامهCharNationalId
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  صحت اطلاعاتBooleanValidation
  توضیحاتCharDetail
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  http://185.159.153.52:80/:80?token=mytoken&IdCode=1111111111&BirthDate=1364/03/31&Name=محمد&Family=موسوی&FatherName=احمد&NationalId=41&op=NationalCode

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"",
      "op"=>"NationalCode",
      "IdCode"=>"111111111",
      "BirthDay"=>"1364/03/31",
      "Name"=>"محمد",
      "Family"=>"موسوی",
      "FatherName"=>"احمد",
      "NationalId"=>"41"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "Validation": false,
        "Detail": "نام خانوادگی با اطلاعات ثبت احوال مغایرت دارد"
      }
  }
 • نکته

 • کد ملی وتاریخ تولد الزامی می باشد سایر موارد اختیاری بوده و بر اساس متغییر های ارسال شده صحت اطلاعات بررسی می گردد

  استعلام کد پستی

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  کد پستیCharPostalCode
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  کد پستیCharPostalCode
  صحت کدپستیBooleanValidation
  استانCharProvince
  شهرستانCharCounty
  شهرCharCity
  آدرسCharAdress
  تلفن ثابتCharTel
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  http://185.159.153.52:80/:80?token=mytoken&PostalCode=1111111111&op=PostalCode

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"",
      "op"=>"PostalCode",
      "PostalCode"=>"1111111111"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "Validation": true,
        "PostalCode": "1111111111",
        "Province": "فارس",
        "County": "شیراز",
        "City": "شیراز",
        "Adress": "شهرك ارين ، كوچه 2 ، خيابان شبنم ، پلاك 3 ، طبقه چهارم",
        "Tel": "07138702200",
      }
  }

  استعلام تلفن ثابت

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  تلفن ثابتCharTel
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  تلفن ثابتCharTel
  صحت تلفن ثابتBooleanValidation
  استانCharProvince
  شهرCharCity
  مرکز مخابراتیCharCenter
  محدودیت پورتCharPort
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  http://185.159.153.52:80/:80?token=mytoken&Tel=0511111111&op=Tel

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"",
      "op"=>"Tel",
      "Tel"=>"0511111111"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "Tel": "0511111111",
        "Validation": true,
        "Province": "خراسان رضوی",
        "City": "مشهد",
        "Center": "پیروزی",
        "Port": "ندارد"
      }
  }

  استعلام شماره موبایل

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  شماره موبایلCharMobile
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  موبایلCharMobile
  صحت شماره موبایلBooleanValidation
  استانCharProvince
  شهرCharCity
  نوع سیمکارتCharType
  اپراتورCharOperator
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  http://185.159.153.52:80/:80?token=mytoken&Mobile=09021284222&op=Mobile

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"",
      "op"=>"Mobile",
      "Mobile"=>"09021284222"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "Mobile": "09021284222",
        "Validation": true,
        "Province": "تهران",
        "City": "تهران",
        "Type": "دائمی",
        "Operator": "خدمات ارتباطی ایرانسل"
      }
  }

  استعلام صحت شماره موبایل

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  شماره موبایلCharMobile
  کدملیCharIdCode
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  صحت شماره موبایلBooleanValidation
  توضیحاتCharDetail
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  http://185.159.153.52:80/:80?token=mytoken&Mobile=09021284222&IdCode=1111111111&op=Shahkar

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"",
      "op"=>"Shahkar",
      "Mobile"=>"09021284222",
      "IdCode"=>"1111111111"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "Validation": false,
        "Detail": "شماره موبایل با کد ملی مطابقت ندارد"
      }
  }

  استعلام شناسه ملی

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  شناسه ملیCharNationalId
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  شناسه ملیCharNationalId
  صحت شناسه ملیBooleanValidation
  نام شخصیت حقوقیCharName
  نوع شخصیت حقوقیCharType
  تاریخ ثبتDateTimeRegisterDate
  شماره ثبتCharRegisterNumber
  واحد ثبتیCharUnitName
  آخرین وضعیتCharStatus
  کدپستیCharPostalCode
  آدرسCharAdress
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  http://185.159.153.52:80/:80?token=mytoken&NationalId=10101885003&op=Company

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"",
      "op"=>"Company",
      "NationalId"=>"10101885003"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "NationalId": "10101885003",
        "Validation": true,
        "Name": "مهندسي سامان ارتباط موج",
        "Type": "شرکت بامسئوليت محدود",
        "RegisterDate": "1377/09/02",
        "RegisterNumber": "145572",
        "UnitName": "اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري تهران"
        "PostalCode": "1554916916",
        "Status": "منحل شده",
        "Adress": "تهران شهر تهران خيابان سهروردي شمالي ساختمان 125 اداري پلاك 69 طبقه اول واحد 2"
      }
  }

  استعلام اشخاص حقوقی

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  نامCharName
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  صحت نامBooleanValidation
  نام کامل شخصیت حقوقیArrayName
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  http://185.159.153.52:80/:80?token=mytoken&Name=میهن افزار&op=CompanyName

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"",
      "op"=>"CompanyName",
      "Name"=>"میهن افزار"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "Name[0]": "میهن افزار سورنا",
        "Name[1]": "میهن افزار هوشمند",
        "Name[2]": "نویان میهن افزار",
        "Name[4]": "نرم افزار سرو میهن",
        "Name[5]": "افزار آور میهن",
        "Name[6]": "میهن افزار پویا بینش"
      }
  }

  استعلام سابقه بیمه

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  کد ملیCharIdCode
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  کد ملیCharIdCode
  صحت بیمه تامین اجتماعیBooleanValidation
  شماره بیمهCharInsuranceNumber
  شماره مسلسلCharSerialNumber
  نوع سوابقDateTimetypeRecords
  نام شعبCharBranch
  کارگاه هاCharWorkshops
  مجموع سوابقIntTotalRecords
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  http://185.159.153.52:80/:80?token=mytoken&IdCode=1111111111&op=Insurance

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"",
      "op"=>"Insurance",
      "IdCode"=>"1111111111"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "IdCode": "1111111111",
        "Validation": true,
        "InsuranceNumber": "0012696590",
        "SerialNumber": "123512431331",
        "TypeRecords": "کارکرد عادی لیست",
        "Branch": "یک شمیران",
        "Workshops": "شرکت میهن افزار سورنا",
        "TotalRecords": "15"
      }
  }

  استعلام ممنوع الخروجی

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  کد ملیCharIdCode
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  صحت اطلاعاتBooleanValidation
  وضعیت ممنوع الخروجیCharStatus
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  http://185.159.153.52:80/:80?token=mytoken&IdCode=1111111111&BirthDate=1364/03/31&Name=محمد&Family=موسوی&FatherName=احمد&NationalId=41&op=Exitban

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"",
      "op"=>"Exitban",
      "IdCode"=>"111111111"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "Validation": true,
        "Status": false
      }
  }

  استعلام وضعیت تحصیلی

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  کد ملیCharIdCode
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  کد ملیCharIdCode
  صحت کد ملیBooleanValidation
  آخرین مدرک تحصیلی اخذشدهCharLastCertificate
  معدل آخرین مدرک تحصیلیCharAcademicScore
  محل اخذ آخرین مدرک تحصیلیCharPlaceOfDegree
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  http://185.159.153.52:80/:80?token=mytoken&IdCode=1111111111&op=Education

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"",
      "op"=>"Education",
      "IdCode"=>"1111111111"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "IdCode": "1111111111",
        "Validation": true,
        "LastCertificate": "کارشناسی - کامپیوتر - نرم افزار",
        "AcademicScore": "16.42",
        "PlaceOfDegree": "دانشگاه صنعتی شریف"
      }
  }

  استعلام تخلفات رانندگی

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  بارکد پستیCharPostalBarcode
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  بارکد پستیCharPostalBarcode
  صحت بارکد پستیBooleanValidation
  شماره پلاکCharCarTag
  تعداد تخلفاتCharTotalOffenses
  مبلغ کل تخلفاتCharTotalAmount
  مبلغ تخلفCharAmount
  جزئیات تخلفاتArrayDetail
  جزئیات تخلفاتArrayDescription
  مبلغ تخلفCharAmount
  شناسه قبضCharBillID
  شهر تخلفCharCity
  زمان تخلفDateTimeDateTime
  نوع جریمهCharDelivery
  محل تخلفCharLocation
  شناسه پرداختCharPaymentID
  نوع تخلفCharType
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  http://185.159.153.52:80/:80?token=mytoken&PostalBarcode=91919595&op=Rahvar

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"",
      "op"=>"Rahvar",
      "PostalBarcode"=>"91919595"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "PostalBarcode": "91919595",
        "Validation": true,
        "CarTag": " ايران 77 ـ 848س89",
        "TotalOffenses": "1",
        "TotalAmount": " 2000000",
        "Detail":{
        "0":{
         "Amount": "2000000",
         "BillID": "5459249555254",
         "City": "تهران",
         "DateTime": "1397/06/05 17:17",
         "Delivery": "دوبرگی",
         "Location": "محور تهران",
         "PaymentID: "200010015",
         "Type": "سبقت غير مجاز در راه هاي دوطرفه",
      }
     }
    }
  }

  استعلام نمره منفی

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  شماره گواهینامهCharLicenseNumber
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  شماره گواهینامهCharLicenseNumber
  صحت شماره گواهینامهBooleanValidation
  تعداد نمره منفیIntNegativePoint
  تعداد تخلفاتIntTotalOffenses
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  http://185.159.153.52:80/:80?token=mytoken&LicenseNumber=85344424297&op=NegativePoint

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"",
      "op"=>"NegativePoint",
      "LicenseNumber"=>"85344424297"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "LicenseNumber": "85344424297",
        "Validation": true,
        "NegativePoint": "3",
        "TotalOffenses": "1"
      }
  }

  استعلام دامنه

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  دامنهCharDomain
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  دامنهCharDomain
  صحت دامنهBooleanValidation
  وضعیتCharStatus
  مالکCharHolder
  شناسه ایرنیکCharNicId
  فکسCharFax
  آدرسCharAdress
  تاریخ ثبتDateRegisterDate
  تاریخ آخرین تغییرDateLastUpdated
  تاریخ انقضاDateExpireDate
  نیم سرور۱CharDNS1
  نیم سرور۲CharDNS2
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  http://185.159.153.52:80/:80?token=mytoken&Domain=searchline.ir&op=Domain

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"",
      "op"=>"Domain",
      "Domain"=>"searchline.ir"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "Domain": "searchline.ir",
        "Validation": true,
        "Status": "فعال",
        "Holder": "Mihan Afzar Sourena Co",
        "NicId": "mi1658-irnic",
        "Fax": "021284222",
        "Tel": "021284222",
        "Adress": "Gandhi , Thirty-Nine St , No 1, Tehran, Tehran, IR",
        "LastUpdated": "1397/12/27",
        "ExpireDate": "1398/5/31",
        "DNS1": "ns1.mihanafzar.ir",
        "DNS2": "ns2.mihanafzar.ir"
      }
  }

  استعلام نماد اعتماد

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  آدرس سایتCharDomain
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  آدرس سایتCharDomain
  صحت آدرس سایتBooleanValidation
  وضعیت نماد اعتمادBooleanStatus
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  http://185.159.153.52:80/:80?token=mytoken&Domain=searchline.ir&op=Enamad

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"",
      "op"=>"Enamad",
      "Domain"=>"searchline.ir"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "Domain": "searchline.ir",
        "Validation": true,
        "Status": true
      }
  }

  استعلام علامت استاندارد

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  شماره پروانهCharLicenseNumber
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  شماره پروانهCharLicenseNumber
  صحت شماره پروانهBooleanValidation
  واحد تولیدیCharProductionUnit
  فرآوردهCharProduct
  علامت تجاریCharTradeMark
  استانCharProvince
  تاریخ اعتبارDateValidityDate
  وضعیتCharStatus
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  http://185.159.153.52:80/:80?token=mytoken&LicenseNumber=6900651695&op=Standard

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"",
      "op"=>"Standard",
      "LicenseNumber"=>"6900651695"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "LicenseNumber": "6900651695",
        "Validation": true,
        "ProductionUnit": "ايران شرق نيشابور",
        "Product": "بخاري گازسوز دودكش دار ظرفيت حرارتي از 7500 تا 9000 كيلو كالري بر ساعت",
        "TradeMark": "ثبت شده(ايران شرق IRAN SHARGH) , ايرانشرق نيشابور , ايرانشرق نيشابور",
        "Province": "خراسان رضوی",
        "ValidityDate": "1400/10/01",
        "Status": "معتبر"
      }
  }

  استعلام اصالت دستگاه

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  شناسه IMEI دستگاهCharIMEI
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  شناسه IMEI دستگاهCharIMEI
  صحت شناسه دستگاهBooleanValidation
  برندCharBrand
  مدلCharMarketingName
  شرکت سازندهCharManufacturer
  وارد کنندهCharImporter
  شبکه های ارتباطیCharFrequencyBand
  وضعیت اصالتCharStatus
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  http://185.159.153.52:80/:80?token=mytoken&IMEI=354953072194378&op=IMEI

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"",
      "op"=>"IMEI",
      "IMEI"=>"354953072194378"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "IMEI": "354953072194378",
        "Validation": true,
        "Brand": "Apple",
        "MarketingName": "iPhone 6S (A1433)",
        "Manufacturer": "Apple Inc",
        "Importer": "-",
        "FrequencyBand": "2G , 3G , 4G , LTE",
        "Status": "اصل"
      }
  }

  استعلام قبوض

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  شناسه قبضCharBillId
  شناسه پرداختCharPaymentId
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  شناسه قبضCharBillId
  شناسه پرداختCharPaymentId
  صحت اطلاعات قبضBooleanValidation
  مبلغ قابل پرداختCharAmount
  نوع قبضCharType
  نام شرکتCharCompany
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  http://185.159.153.52:80/:80?token=mytoken&BillId=2312455032&PaymentId=42010232&op=Bill

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"",
      "op"=>"Bill",
      "BillId"=>"2312455032",
      "PaymentId"=>"42010232"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "BillId"=>"2312455032",
        "PaymentId"=>"42010232"
        "Validation": true,
        "Amount": "420000",
        "type": "خدماتی",
        "Company": "توزیع برق استان تهران",
      }
  }

  استعلام لیست سیاه مخابرات

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  شماره موبایلCharMobile
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  شماره موبایلCharMobile
  صحت شماره موبایلBooleanValidation
  اپراتورCharOperator
  وضعیت بلک لیستBooleanStatus
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  http://185.159.153.52:80/:80?token=mytoken&Mobile=090212842228&op=BlackList

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"",
      "op"=>"BlackList",
      "Mobile"=>"09021284222"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "Mobile": "09021284222",
        "Validation": true,
        "Operator": "خدمات ارتباطی ایرانسل",
        "Status": false
      }
  }

  استعلام مرسولات پستی

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  بارکد پستیCharBarcode
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  بارکد پستیCharBarcode
  صحت بارکد پستیBooleanValidation
  نوع سرویسCharType
  فرستندهCharSender
  گیرندهCharReceiver
  کدپستی فرستندهCharSenderPostalCode
  کدپستی گیرندهCharReceiverPostalCode
  مبداCharOrigin
  مقصدCharDestination
  هزینه پستیCharCost
  بیمهCharInsurance
  وزن مرسولهCharWeight
  محتواCharContent
  تاریخ قبولDateTimeAcceptDate
  دفتر پستی مبداCharOffice
  آخرین وضعیت مرسولهCharStatus
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  http://185.159.153.52:80/:80?token=mytoken&Barcode=298369722600051120000112&op=Post

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"",
      "op"=>"Post",
      "Barcode"=>"298369722600051120000112"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "BarCode": "298369722600051120000112",
        "Validation": true,
        "Type": "پیشتاز",
        "Sender": "شرکت میهن افزار سورنا",
        "Receiver": "شرکت داده پردازان",
        "SenderPostalCode": "9177864700",
        "ReceiverPostalCode": "1577165305",
        "Origin": "استان خراسان رضوی شهر مشهد",
        "Destination": "استان تهران شهر منطقه 14 پستي تهران",
        "Cost": "87745",
        "Insurance": "6500",
        "Weight": "30",
        "Content": "-",
        "AcceptDate": "1398/01/18 09:21:35",
        "Office": "دفتر پيشخوان 722132 تحت وب",
        "Status": "در 1398/01/20 10:03 مرسوله تحویل گیرنده گردیده است"
      }
  }

  استعلام شماره کارت بانکی

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  شماره کارتCharCardNumber
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  شماره کارتCharCardNumber
  صحت شماره کارتBooleanValidation
  نام دارنده کارتCharName
  بانک عاملCharBank
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  http://185.159.153.52:80/:80?token=mytoken&CardNumber=5022297000076567&op=CardNumber

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"",
      "op"=>"CardNumber",
      "CardNumber"=>"5022297000076567"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "CardNumber": "5022297000076567",
        "Validation": true,
        "Name": "شرکت میهن افزار سورنا",
        "Family": " ",
        "Bank": "بانک پاسارگاد",
      }
  }

  استعلام شماره شبا

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  شماره شباCharSheba
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  شماره شباCharSheba
  صحت شماره شباBooleanValidation
  نام دارنده حسابCharName
  بانک عاملCharBank
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  http://185.159.153.52:80/:80?token=mytoken&CardNumber=IR59015000000112233445555667&op=Sheba

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"",
      "op"=>"Sheba",
      "Sheba"=>"IR59015000000112233445555667"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "Sheba": "IR59015000000112233445555667",
        "Validation": true,
        "Name": "شرکت میهن افزار سورنا",
        "Bank": "بانک سپه",
      }
  }

  استعلام کد اقتصادی

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  کد اقتصادیCharTaxNumber
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  کد اقتصادیCharTaxNumber
  صحت کد اقتصادیBooleanValidation
  نام مؤدی مالیاتیCharName
  تاریخ مشمولیتDateDate
  آدرسCharAddress
  وضعیتCharStatus
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  http://185.159.153.52:80/:80?token=mytoken&TaxNumber=4113551121213&op=TaxNumber

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"",
      "op"=>"TaxNumber",
      "TaxNumber"=>"4113551121213"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "TaxNumber": "4113551121213",
        "Validation": true,
        "Name": "شرکت میهن افزار سورنا (محمد مقیمی)",
        "Date": "1397/06/06",
        "Address": "استان تهران - شهر تهران - خیابان سی و نهم - ساختمان میهن افزار",
        "Status": "ثبت نام مؤدی نهایی و مورد تایید می باشد."
      }
  }

  استعلام آی پی

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  آی پی ورژن 4 یا 6CharIP
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  آی پیCharIP
  صحت آی پیBooleanValidation
  قارهCharContinent
  کشورCharCountry
  استانCharProvince
  شهرCharCity
  منطقهCharRegion
  کدپستیCharPostalCode
  آدرسCharAddress
  عرض جغرافیاییCharLatitude
  طول جغرافیاییCharLongitude
  زمان محلیDateTimeTimeZone
  رساننده خدمات اینترنتیCharISP
  شرکت ارائه دهنده خدماتCharCompany
  نوع اتصالCharConnectionType
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  http://185.159.153.52:80/:80?token=mytoken&IP=151.243.237.177&op=IP

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"",
      "op"=>"IP",
      "IP"=>"151.243.237.177"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "IP": "151.243.237.177",
        "Validation": true,
        "Continent": "آسیا",
        "Country": "جمهوری اسلامی ایران",
        "Province": "تهران",
        "City": "تهران",
        "Region": "منطقه ۶ شهر تهران",
        "PostalCode": "14316-63715",
        "Address": "ایران، تهران، منطقه ۶ شهر تهران، محله قائم مقام - سنائی (سنائي)، آیت الله مطهری",
        "Latitude": "35.72370",
        "Longitude": "51.41330",
        "TimeZone": "2020-09-06 22:59:31",
        "ISP": "Aria-Shatel",
        "Company": "شاتل"
        "ConnectionType": "اینترنت ثابت ADSL"
      }
  }

  استعلام موقعیت جغرافیایی

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  عرض جغرافیاییCharLatitude
  طول جغرافیاییCharLongitude
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  عرض جغرافیاییCharLatitude
  طول جغرافیاییCharLongitude
  صحت موقعیت جغرافیاییBooleanValidation
  قارهCharContinent
  کشورCharCountry
  استانCharProvince
  شهرCharCity
  منطقهCharRegion
  کدپستیCharPostalCode
  آدرسCharAddress
  زمان محلیDateTimeTimeZone
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  http://185.159.153.52:80/:80?token=mytoken&Latitude=35.72370&Longitude=51.41330&op=Location

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"",
      "op"=>"Location",
      "Latitude"=>"35.72370",
      "Longitude"=>"51.41330"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "Latitude"=>"35.72370",
        "Longitude"=>"51.41330",
        "Validation": true,
        "Continent": "آسیا",
        "Country": "جمهوری اسلامی ایران",
        "Province": "تهران",
        "City": "تهران",
        "Region": "منطقه ۶ شهر تهران",
        "PostalCode": "14316-63715",
        "Address": "ایران، تهران، منطقه ۶ شهر تهران، محله قائم مقام - سنائی (سنائي)، آیت الله مطهری"
      }
  }

  احراز هویت

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوعپارامتر
  کدملیCharIdCode
  تاریخ تولدDateBirthDate
  نامCharName
  نام خانوادگیCharFamily
  نام پدرCharFatherName
  شماره شناسنامهCharNationalId
  عکسURLPhoto
  شماره موبایلCharName
  شماره تلفن ثابتCharTel
  شماره کارتCharCardNumber
  شماره شباCharSheba
  کدپستیCharPostalCode
  آدرسCharAddress
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوعپارامتر
  شناسه استعلامCharID
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  http://185.159.153.52:80/:70?Token=mytoken&IdCode=1111111111&BirthDate=1367/06/06&Name=علی&Family=مرادی&FatherName=محمد&NationalId=22&Photo=https://www.searchline.ir/images/nopermission.jpg&Mobile=09123456789&Tel=02128424370&CardNumber=5022297000076567&Sheba=IR59015000000112233445555667&Address=تهران گاندی 39 ساختمان میهن افزار&PostalCode=1242452323

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "Token"=>"",
      "BirthDate"=>"1367/06/06",
      "Name"=>"علی",
      "Family"=>"مرادی",
      "FatherName"=>"محمد",
      "NationalId"=>"22,
      "Photo"=>"https://www.searchline.ir/images/nopermission.jpg",
      "Mobile"=>"09123456789",
      "Tel"=>"02128424370",
      "CardNumber"=>"5022297000076567",
      "Sheba"=>"IR59015000000112233445555667",
      "Address"=>"تهران گاندی 39 ساختمان میهن افزار",
      "PostalCode"=>"1242452323"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "ID"=>"2weE71D1",
      }
  }

  من حتما ماسک می زنم...

  یکپارچه سازی اطلاعات و خدمات نیازمند وجود بستری برای تبادل و به اشتراک گذاری داده ها، اطلاعات و خدمات است سرچ لاین با هدف ارائه ابزاری کاربردی در جهت استعلام و تشخیص صحت اطلاعات در سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را آغاز نمود.


  نماد اعتمادنشان ملی ثبت


  میهن افزار سورنا تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت "میهن افزار" می باشد میهن افزار سورنا